Louis Hartlooper Stichting

Over de Louis Hartlooper Stichting

De Louis Hartlooper Stichting houdt zich bezig met het initiëren en organiseren van incidentele, kortlopende en langlopende culturele activiteiten ter bevordering van de film- en beeldcultuur. Zij doet dit al of niet in samenwerking met andere organisaties en vormt een platform om initiatieven van derden te ondersteunen en te begeleiden.

Het inmiddels landelijk bekende film- en cultuurcentrum Louis Hartlooper Complex (LHC) opende op 5 september 2004 haar deuren. Vanwege de hoge financiële (aanloop-) lasten van het LHC dreigden juist de projecten gericht op film- en beeldcultuur het kind van de rekening te worden. Daarom is de Louis Hartlooper Stichting opgericht. De Stichting richt zich op samenwerkingsverbanden1 en niet-commerciële culturele activiteiten, welke per project extern gefinancierd worden door middel van sponsoring, subsidiewerving, particulieren en dergelijke. Wat betreft het gebruik van de faciliteiten (kantoor, zalen, techniek en infrastructuur) sponsort het Louis Hartlooper Complex (LHC) de Stichting voor een belangrijk deel.

Doelstellingen Louis Hartlooper Stichting

De Louis Hartlooper Stichting vermeldt in haar statuten de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren en bevorderen van de film en beeldcultuur in het algemeen;
  • Het bevorderen van het bezoek aan en het stimuleren van uitingen van film en beeldcultuur in de meest brede zin;
  • Het bevorderen van de kennis op het gebied van film en beeldcultuur;
  • Het zijn van een baken en broedplaats voor hen die zich actief met de productie van film en beeldcultuur bezighouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Doelstellingen Louis Hartlooper Stichting nader toegelicht
Enthousiasmeren, prikkelen en nieuwsgierig maken voor het medium film en de beeldcultuur in het algemeen zijn belangrijke uitgangspunten van de Louis Hartlooper Stichting. Het organiseren van onder meer workshops, speciale filmprogramma’s, festivals, symposia en educatieve projecten verbreden het perspectief van het publiek. Het kunstzinnige aspect van de cinema is nauw verbonden aan de auteursfilm. Het leren kijken naar “cinema als autonome kunstvorm” staat hierbij centraal. Een gezonde film- en beeldcultuur begint bij een kritisch, goed geïnformeerd, nieuwsgierig en zelfbewust publiek.

Diversiteit staat hoog op de agenda van de Stichting genoteerd. Er wordt steeds gezocht naar manieren om een diverser publiek aan te trekken. Niet alleen zijn festivals als het Iraans Film Festival en het Latin American Film Festival hier voorbeelden van, maar ook de nauwe samenwerking met de Weekendschool, waarin allochtone kinderen en hun ouders uitgenodigd worden om eigen gemaakte films te laten zien en hier over te discussiëren. Ook Utrecht over Utrecht biedt een unieke gelegenheid om daar aandacht aan te besteden.

De Stichting biedt tevens een platform aan initiatieven van derden om hen te ondersteunen en te begeleiden, zoals InDeMaak (open doek voor talentvolle student filmmakers), Lowiekes Filmfestijn (voor kinderen met de filmkeuze van bekende Nederlanders) en het Iraans Film Festival, dat in 2006 de eerste editie beleefde.
Juist door samenwerking met andere organisaties en door te luisteren naar wat er leeft, zullen zich nieuwe ideeën aandienen en oude opvattingen over de film- en beeldcultuur worden bijgesteld. Samenwerking, diversiteit en continuïteit van de activiteiten zijn daarbij de voorwaarden.

Doelgroepen
De activiteiten die de Stichting organiseert zijn er op gericht de betrokkenheid en nieuwsgierigheid van een breed, divers publiek te prikkelen en te vergroten. Dit gebeurt door middel van speciale (film-) programma's, workshops, cursussen, educatieve projecten, het onderhouden van contacten met instanties op het gebied van film- en beeldcultuur en het realiseren van publicaties. Bovendien richt de Stichting zich voor de komende jaren op het ontwikkelen van een afdeling educatie, waarbij een totaalpakket aangeboden zal worden gericht op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en hoge scholen en universiteiten. In dit pakket zullen lesmateriaal, filmvertoningen, workshops en cursussen aangeboden worden.

De doelgroepen van de activiteiten van de Stichting zijn diverse professionele (audiovisuele) makers, docenten CKV, bezoekers van het LHC, studenten (ROC, HBO en universitair), cultureel geïnteresseerden en leerlingen van middelbaar en lager onderwijs. De doelgroep verschilt uiteraard per activiteit. Bepaalde activiteiten zijn algemeen gericht op de bezoeker van het Louis Hartlooper Complex, anderen zullen specifiek gemaakt worden voor een bepaalde doelgroep.

Bestuur en personele bezetting
Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door mensen uit verschillende professionele disciplines, zoals de wetenschap, politiek en cultuur. Het bestuur wordt gevormd door: Bernard Tomlow (advocaat), Marc van Warmerdam (Muziektheater Orkater en Bioscoop Het Ketelhuis Amsterdam), Anneke van Dijk (voormalig programmeur Muziekcentrum Vredenburg), Hendrik-Jan Jurriëns (Jurriëns Bouw, cultureel bestuurder) en de voorzitter Arjeh Kalmann (ex-hoofdredacteur AD Utrechts Nieuwsblad).
 
De coordinatie van de Stichting wordt sinds 1-6-2011 uitgevoerd door Liane Stelling- van Daal.
Zij houdt zich nu bezig met de continuiteit van de Stichting, het behouden van en het bewerkstelligen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het opstellen van een agenda met de nieuwe projecten voor de komende jaren.
Per project en activiteit worden er ad hoc medewerkers aangetrokken en ook zal er veel en vaak gebruik gemaakt worden van stagiaires en vrijwilliger